Gia Bin

Đọc bài viết của Gia Bin là trải nghiệm hai lớp cảm xúc đối lập: cay và ngọt. Nói cách khác, ẩn dưới lối hành văn sắc bén, châm biếm táo bạo đến gai người là hiểu biết sâu sắc và tình cảm to lớn dành cho văn chương.