ichigo

Đang học tiến sĩ môi trường nơi xứ người, ichigo chọn cầm bút dịch bài, cắm bến đỗ tại bookish.vn vì muốn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về hệ sinh thái, sự sống, và cách chúng ta cần đối xử với thế giới.