Gia Bin

Description

Đọc bài viết của Gia Bin là trải nghiệm hai lớp cảm xúc đối lập: cay và ngọt. Nói cách khác, ẩn dưới lối hành văn sắc bén, châm biếm táo bạo đến gai người là hiểu biết sâu sắc và tình cảm to lớn dành cho văn chương.

Bài viết nổi bật:Ba bước đơn giản để luận bàn về một tác phẩm văn chương theo kiểu nouveau riche

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gia Bin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *