Như Lôi

Ngô Nhân Đức. Quê xứ Quảng Nam. Bỏ trường lớp sớm. Hiện viết và dịch thuật tự do tại Sài Gòn. Liên lạc: huenghiemnhatdang@gmail.com. ĐT: 0917.118.518. Tác phẩm: - Tiếp tục chơi bập bênh (NXB Hội Nhà văn, 2015) - Huyền nguyệt (NXB Hội Nhà văn, 2017) - Duyên trời bỗng gặp (dịch, Lisa Kleypas, 2017) - Kokoro (dịch, Lafcadio Hearn, NXB Thế Giới) - Con đường từ bi (dịch, Jack Kornfield, NXB Đà Nẵng) - Trí Huệ của Từ Bi (dịch, Dalai Lama và Victor Chan) - Đường văn (tuyển dịch Henry Miller, sắp xuất bản) - Hạ chí tuyến (dịch, Henry Miller, sắp xuất bản) - Lắng nghe gió hát (dịch, Murakami Haruki, sắp xuất bản) - Bóng ghim (dịch, Murakami Haruki, sắp xuất bản)