Kodaki

Đọc cũng là một cách để viết, để lắng nghe, và để yêu.

Stories By Kodaki