admin

không cần thiết, dù đó là suy nghĩ của mình, và đây không phải cuộc đời ai khác.